messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลกลาง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
กลาง
อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลกลาง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
account_box คณะผู้บริหาร
นายรักชาติ อินราช
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง
โทร : 085-0629580/045-866-
นายบัวลา ศรีจันทร์ทอง
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง
โทร : 089-4169954
นายบุญเทิง พุทธพิมพ์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง
โทร : 085-3113799
นายสุพิศ สุทโธ
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง
โทร : 095-8634915
account_box ฝ่ายสภา
นายสงบ สิงห์ทอง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง
โทร : 045-866-655
นายสมพงษ์ อินธิราช
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง หมู่ที่ 1
โทร : 045-866-655
นางหนูแดง ธาตุชัย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง หมู่ที่ 2
โทร : 045-866-655
นายสุพจน์ อินทะวงศ์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง หมู่ที่ 3
โทร : 045-866-655
นายคำพันธ์ ถาวรพงษ์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง หมู่ที่ 4
โทร : 045-866-655
นายศักดิ์พิชัยณรงค์ จารุตัน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง หมู่ที่ 5
โทร : 045-866-655
นายสมพร ริวงศ์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง หมู่ที่ 6
โทร : 045-866-655
นายประเสริฐ พิลาทอง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง หมู่ที่ 7
โทร : 045-866-655
นายบัวกัน คำหล่อ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง หมู่ที่ 8
โทร : 045-866-655
นายทรัพย์ทวีคูณ มโนรัตน์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง หมู่ที่ 9
โทร : 045-866-655
นายสถิตย์ วงค์คำพัน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง หมู่ที่ 10
โทร : 045-866-655
นายสงบ สิงห์ทอง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง หมู่ที่ 11
โทร : 045-866-655
นางพิสมัย ทองสิงห์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง หมู่ที่ 12
โทร : 045-866-655
นายประเสริฐ อินทวงศ์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง หมู่ที่ 13
โทร : 045-866-655
นางสุภาวดี แซ่ตั้ง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง หมู่ที่ 14
โทร : 045-866-655
นายทวีศักดิ์ โพธิสนธิ์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง หมู่ที่ 15
โทร : 045-866-655
นายวรุตม์ หลานไทย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง หมู่ที่ 16
โทร : 045-866-655
นางอำมอน ยีรัมย์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง หมู่ที่ 17
โทร : 045-866-655
นายนันทวัฒน์ ศรีสุวะ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง หมู่ที่ 18
โทร : 045-866-655
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นางสาวธิดารัตน์ วรพิมพ์รัตน์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง
โทร : 089-4252515/045-866-
นางวาสนา พลจัตุรัส
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง
โทร : 081-7185431/045-866-
จ่าสิบเอกหญิงพเยาว์ ศรีจำปา
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 095-1417956/045-866-
นางวาสนา พลจตุรัส
รองปลัด รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 081-7185431
นายบรรยง ทองเสริม
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 045-866-655 กด 4
นางกรรณกา ผลดี
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร : 082-7451950/045-866-
นายวีรภัทร ผ่านเสนา
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร : 089-7985736/045-866-
นายกิตติศักดิ์ คำแน่น
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
โทร : 096-1636293/045-866-
account_box สำนักปลัด
จ่าสิบเอกหญิงพเยาว์ ศรีจำปา
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 045-866-655 กด 2
นายกิตติศักดิ์ คำแน่น
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
โทร : 045-866-655 กด 1
ว่าง
นิติกรปฏิบัติการ
โทร : -
นายธนะวัฒน์ เดชปุณสวัสดิ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
โทร : 045-866-655 กด 2
นายปริญญา สุดชะฎา
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
โทร : 045-866-655 กด 1
นางสุชาดา สาธุจรัญ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
โทร : 045-866-655 กด 2
นายพุฒิชัย เบญยะมาตร
นักจัดการทั่วไป
โทร : 045-866-655 กด 2
นางสาวสาวิตรี ปานคล้าย
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
โทร : 045-866-655 กด 2
พันจ่าเอกกล้านรงณ์ ผกาศรี
เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน
โทร : 045-866-655 กด 2
นางสาวสุนันทา สุตาสุข
นักวิชาการสาธารณสุข
โทร : 045-866-655 กด 2
นางสาวลารัตน์ นามธรรม
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทร : 045-866-655 กด 2
นางสาวมุกดา ภักดีล้น
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
โทร : 045-866-655 กด 2
นายวุฒิศักดิ์ บุดดาเดน
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร
โทร : 045-866-655 กด 2
นายชัชวาลย์ สังข์ทอง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
โทร : 045-866-655 กด 1
นางสาวธารารัตน์ สายทอง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 045-866-655 กด 2
นางปภาดา พรนิยมสิริ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
โทร : 045-866-655 กด 2
นายปรีชา สานารี
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
โทร : 045-866-655 กด 1
นายสมัย แก้วเขียว
คนงานทั่วไป
(งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)
โทร : 045-866-655 กด 1
นายธวัช โมคทิพย์
คนงานทั่วไป (ประจำรถกู้ชีพ)
โทร : 045-866-655 กด 1
นายธงชัย ปัสนา
พนักงานช่วยชีวิตคน
โทร : 045-866-655 กด 1
นายรุ่งระวี ต้นสิทธิ์
พนักงานขับรถยนต์
โทร : 045-866-655 กด 2
นายสรธร ใยบัวขาว
คนงานทั่วไป (ประจำรถกู้ชีพ)
โทร : 045-866-655 กด 1
นายวัฒนา รัตนภา
คนงานทั่วไป (ประจำรถกู้ชีพ)
โทร : 045-866-655 กด 1
นางสาววิชุดา มั่นคง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (สำนักปลัด)
โทร : 045-866-655 กด 2
นายวสันต์ สาระพันธ์
คนสวน
โทร : 045-866-655 กด 2
นายกิติพงษ์ ศรีสวัสดิ์
พนักงานประจำรถดับเพลิง
โทร : 045-866-655 กด 1
นายคำพอง พรมวัน
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
โทร : 045-866-655 กด 2
นางสาวชรัญดา ธาตุชัย
แม่บ้าน
โทร : 045-866-655 กด 2
นายสุทธิภัทร ดวงแก้ว
พนักงานขับรถยนต์
โทร : 045-866-655 กด 4
account_box กองคลัง
นางวาสนา พลจตุรัส
รองปลัด รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 045-866-655 กด 3
นางสาวพิชาพัทธ์ ดวงอินทร์
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
โทร : 045-866-655 กด 3
นางนวพร อินทะวงศ์
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
โทร : 045-866-655 กด 3
นางทศวรรณ สดชื่น
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
โทร : 045-866-655 กด 3
นางนิตยา สานารี
ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ
โทร : 045-866-655 กด 3
นายกานตพงศ์ แก้วดวงดี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
โทร : 045-866-655 กด 3
นางสาวโศศิษฐา แจ่มแจ้ง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (กองคลัง)
โทร : 045-866-655 กด 3
นางสาวปิยาภรณ์ ลาภาพันธุ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
โทร : 045-866-655 กด 3
นางสาวปารีณา เกิดโสม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
โทร : 045-866-655 กด 3
account_box กองช่าง
นายบรรยง ทองเสริม
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 045-866-655 กด 4
นายจตุพล มหาวัน
นายช่างโยธาอาวุโส
โทร : 045-866-655 กด 4
นายวัฒนา นามประสพ
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
โทร : 045-866-655 กด 4
นายเปรมวิทย์ พรหมทา
เจ้าพนักงานประปาปฏิบัติงาน
โทร : 045-866-655 กด 4
นายสุพล สิงห์ทอง
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
โทร : 045-866-655 กด 4
นายรัชฎา บุญจุล
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
โทร : 045-866-655 กด 4
นายพงศ์พณิช เรืองธรรม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา
โทร : 045-866-655 กด 4
นายอิสระพงศ์ สดชื่น
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ(กองช่าง)
โทร : 045-866-655 กด 4
นายดวงพร จันทร์ส่อง
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
โทร : 045-866-655 กด 4
account_box กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
นางกรรณกา ผลดี
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร : 045-866-655 กด 5
นางสุทธกมล โภชน์พันธุ์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
โทร : 045-866-655 กด 5
-ว่าง-
นักสันทนาการปฏิบัติการ
นางศรีประทุมทอง ปุลาสะเก
ครู คศ.2 (รร.อนุบาล อบต. กลาง 1)
โทร : 045-866-655 กด 5
นางถนอมจิตร ศิริจันทร์
ครู คศ.2 (รร.อนุบาล อบต. กลาง 1)
โทร : 045-866-655 กด 5
นางณัฐกานต์ พูลมาก
ครู คศ.2 (รร.อนุบาล อบต. กลาง 1)
โทร : 045-866-655 กด 5
นางบุญมี จารุตัน
ครู คศ.2 (รร.อนุบาล อบต. กลาง 1)
โทร : 045-866-655 กด 5
นางประดิษฐ์ เกตุคง
ครู คศ.1 (รร.อนุบาล อบต.กลาง 1)
โทร : 045-866-655 กด 5
นางวรนาฎ สืบชาติ
ครู คศ.2 (ศพด.บ้านหมากมาย)
โทร : 045-866-655 กด 5
นางสาวดอกจันทร์ โพธิ์สนธ์
ครู คศ.2 (ศพด.บ้านกลาง)
โทร : 045-866-655 กด 5
-ว่าง-
ครู คศ.1 (ศพด.บ้านโนนสุขสันต์)
นางเทวี มุขพิมาย
ครู คศ.1 (ศพด.บ้านกลาง)
โทร : 045-866-655 กด 5
นางอภิชญานันท์ เอ้โทบุตร
ครู คศ.1 (ศพด.บ้านเม็กน้อย)
โทร : 045-866-655 กด 5
นางช่อผกา จรูญแสง
ครู คศ.1 (ศพด.บ้านโนนใหญ่)
โทร : 045-866-655 กด 5
นางบุญกอง บุญขัน
ครู คศ.1 (ศพด.บ้านเม็กใหญ่)
โทร : 045-866-655 กด 5
นางพินิจ ทองสวัสดิ์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก(คุณวุฒิ)
ศพด.บ้านบัวเทียม
โทร : 045-866-655 กด 5
นางสาวณัฐธศิณี อินทร์จันทร์
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ) ศพด.บ้านกลาง
โทร : 045-866-655 กด 5
นางสาววิลาวรรณ จันทร์ส่อง
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) ศพด.บ้านโนนใหญ่
โทร : 045-866-655 กด 5
นางสาววิลาวัลย์ สุดาชม
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) ศพด.บ้านหมากหมาย
โทร : 045-866-655 กด 5
นางขวัญฤดี ลำพันธ์
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
ศูนย์อบรมก่อนเกณฑ์ในวัดบ้านโนนสวรรค์
โทร : 045-866-655 กด 5
นางจุฑามาศ ปัสนา
ผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านกลาง
โทร : 045-866-655 กด 5
นางสาวกนกพิชญ์ สารบูรณ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
(อนุบาล อบต.กลาง)
โทร : 045-866-655 กด 5
นางสาวภัสรา สำราญ
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
ศูนย์อบรมก่อนเกณฑ์ในวัดบ้านโนนสวรรค์
โทร : 045-866-655 กด 5
นางสาวชุติมณฑ์ พุฒพวง
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) ศพด.บ้านเม็กน้อย
โทร : 045-866-655 กด 5
นางจิรัชยา วงเวียน
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) ศพด.บ้านโนนสุขสันต์
โทร : 045-866-655 กด 5
นางสาวภรรศฐพร โสวิชัย
ผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านเม็กใหญ่
โทร : 045-866-655 กด 5
นายชลิต วิลามาศ
ภารโรง (รร.อนุบาลกลาง 1)
โทร : 045-866-655 กด 5
นางสาวเณรัณธิการ ภักดีล้น
ผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านกลาง
โทร : 045-866-655 กด 5
นางสาวสุมารี นามจำปา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ(กองการศึกษา ฯ)
โทร : 045-866-655 กด 5
นางสาวเกษราภรณ์ กสิภูมิ
ผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านบัวเทียม
โทร : 045-866-655 กด 5
account_box กองสวัสดิการสังคม
นายวีรภัทร ผ่านเสนา
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร : 045-866-655 กด 6
นายประกิจ โชคอนุวัฒน์
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
โทร : 045-866-655 กด 6
นายจักราวุธ เอ้โทบุตร
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
โทร : 045-866-655 กด 6
นางพัชรี ประเสริฐ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (กองสวัสดิการสังคม)
โทร : 045-866-655 กด 6
account_box หน่วยตรวจสอบภายใน
นางสาวคุณัญญา วังรัตนาศิริกุล
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
โทร : 045-866-655 กด 2