องค์การบริหารส่วนตำบลกลาง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
กลาง
อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลกลาง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
picture_as_pdf กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 122
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 125
insert_drive_file พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 127
insert_drive_file พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 127
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 120
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององคืกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 139
insert_drive_file พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 123
insert_drive_file ประกาศจัดตั้ง อบต.กลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 131
1 - 8 (ทั้งหมด 8 รายการ) 1


× องค์การบริหารส่วนตำบลกลาง