องค์การบริหารส่วนตำบลกลาง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
กลาง
อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลกลาง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
info ข้อมูลติดต่อผู้นำชุมชนตำบลกลาง
ข้อมูลติดต่อผู้นำชุมชนตำบลกลาง
รายชื่อ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลกลาง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ 1 นายสรรเสริญ โพธิ์สนธ์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่1 086-8790319 2 นายสนอง พุทธพิมพ์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่2 087-3754391 3 นายวัชระ มะสิทธิ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่3 096-9465784 4 นายวิฑูรย์ พลการ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่4 080-4779665 5 นายสมาน พรมราช ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่5 080-4790970 6 นายสิทธิชัย จันทร์ฤทธิ์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่6 092-6749378 7 นายสุนา ปัดสา ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่7 062-8315413 8 นายนิคม โพธิสนธ์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่8 095-6893931 9 นายวินัย ครองยุทธ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่9 095-7939993 10 นายสมบุญ โตนันท์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่10 094-2788911 11 นายสมพร บุญวัน ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่11 090-2474868 12 นายโพธิ์ทอง ขยายวงศ์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่12 094-9627353 13 นายบุญมี โมคทิพย์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่13 085-4918096 14 นายจักรพงษ์ ภูมิชัย ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่14 064-4397893 15 นายบุญเพ็ง รัตนภา ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่15 091-7073874/062-6867186 16 นายพรมลิขิต แพงพรมมา ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่16 081-4572939 17 นายสายัณห์ ยอดสีใส ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่17 088-1086784 18 นายถาวร จันทฤทธิ์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่18 094-9214725 19 นางสุภาวดี ภักดีล้น ผช.ผู้ใหญ่บ้านหมู่2 086-8779282,099-1277895 20 รพ.สต.กลาง ผอ.ธวัชชัย บัวขาว 045-866646/082-7496579 21 รพ.สต.เม็กน้อย ผอ.มณีภรณ์ บัวขาว 085-0175948 22 นายวินัย ครองยุทธ กำนันตำบลกลาง 095-7939993/099-7279594