องค์การบริหารส่วนตำบลกลาง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
กลาง
อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลกลาง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
account_box กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
นางกรรณกา ผลดี
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร : 082-745-1950
นางสุทธกมล โภชน์พันธุ์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
โทร : 088-224-2639
-
นักสันทนาการปฏิบัติการ
นางศรีประทุมทอง ปุลาสะเก
ครู คศ.2 (รร.อนุบาล อบต. กลาง 1)
โทร : 086-810-3700
นางถนอมจิตร ศิริจันทร์
ครู คศ.2 (รร.อนุบาล อบต. กลาง 1)
โทร : 094-512-5661
นางณัฐกานต์ พูลมาก
ครู คศ.2 (รร.อนุบาล อบต. กลาง 1)
โทร : 083-129-7049
นางบุญมี จารุตัน
ครู คศ.2 (รร.อนุบาล อบต. กลาง 1)
โทร : 085-416-3226
นางประดิษฐ์ เกตุคง
ครู คศ.1 (รร.อนุบาล อบต.กลาง 1)
โทร : 085-491-4490
นางวรนาฎ สืบชาติ
ครู คศ.2 (ศพด.บ้านหมากมาย)
โทร : 083-679-6405
นางสาวดอกจันทร์ โพธิ์สนธ์
ครู คศ.2 (ศพด.บ้านกลาง)
โทร : 082-874-4725
นางสาวชมพูนุช เรืองศรี
ครู คศ.1 (ศพด.บ้านโนนสุขสันต์)
โทร : 087-8745244
นางเทวี มุขพิมาย
ครู คศ.1 (ศพด.บ้านกลาง)
โทร : 083-129-7049
นางอภิชญานันท์ เอ้โทบุตร
ครู คศ.1 (ศพด.บ้านเม็กน้อย)
โทร : 083-197-8388
นางช่อผกา จรูญแสง
ครู คศ.1 (ศพด.บ้านโนนใหญ่)
โทร : 085-490-8994
นางบุญกอง บุญขัน
ครู คศ.1 (ศพด.บ้านเม็กใหญ่)
โทร : 085-610-1058
นางพินิจ ทองสวัสดิ์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก(คุณวุฒิ)
ศพด.บ้านบัวเทียม
โทร : 083-129-7049
นางสาวณัฐธศิณี อินทร์จันทร์
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ) ศพด.บ้านกลาง
โทร : 083-129-7049
นางสาววิลาวรรณ จันทร์ส่อง
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) ศพด.บ้านโนนใหญ่
โทร : 085-360-8767
นางสาววิลาวัลย์ สุดาชม
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) ศพด.บ้านหมากหมาย
โทร : 061-335-2683
นางขวัญฤดี ลำพันธ์
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
ศูนย์อบรมก่อนเกณฑ์ในวัดบ้านโนนสวรรค์
โทร : 085-780-6440
นางจุฑามาศ ปัสนา
ผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านกลาง
โทร : 080-157-7196
นางสาวกนกพิชญ์ สารบูรณ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
(อนุบาล อบต.กลาง)
โทร : 082-741-9628
นางสาวภัสรา สำราญ
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
ศูนย์อบรมก่อนเกณฑ์ในวัดบ้านโนนสวรรค์
โทร : 089-686-4990
นางสาวชุติมณฑ์ พุฒพวง
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) ศพด.บ้านเม็กน้อย
โทร : 085-109-8911
นางจิรัชยา วงเวียน
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) ศพด.บ้านโนนสุขสันต์
โทร : 094-372-1719
นางสาวภรรศฐพร โสวิชัย
ผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านเม็กใหญ่
โทร : 061-950-1829
นายชลิต วิลามาศ
ภารโรง (รร.อนุบาลกลาง 1)
โทร : 095-145-5166
นางสาวเณรัณธิการ ภักดีล้น
ผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านกลาง
โทร : 091-467-6815
นางสาวสุมารี นามจำปา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ(กองการศึกษา ฯ)
โทร : 0850271069


× องค์การบริหารส่วนตำบลกลาง