องค์การบริหารส่วนตำบลกลาง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
กลาง
อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลกลาง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
account_box กองคลัง
นางสาวสุพักตร์ จันทะเส
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 081-844-5389
นางสาวพิชาพัทธ์ ดวงอินทร์
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
โทร : 087-441-4829
นางนวพร อินทะวงศ์
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
โทร : 085-301-4442
นางทศวรรณ สดชื่น
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
โทร : 085-146-0423
นางสาวโศศิษฐา แจ่มแจ้ง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (กองคลัง)
โทร : 098-1014776
นายกานตพงศ์ แก้วดวงดี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
โทร : 085-305-7624
นางสาวปิยาภรณ์ ลาภาพันธุ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
โทร : 088-136-2851
นางโชติกา สานารี
ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ
โทร : 081-5484754


× องค์การบริหารส่วนตำบลกลาง