ชื่อเรื่อง : ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพื้นที่ตำบลกลาง จำนวน 8 ศูนย์ ประจำภาคเรียนที่ 2/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง