ชื่อเรื่อง : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับบ่อบาดาล กทอ. 65-07-0291 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)