ชื่อเรื่อง : ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในงานราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลกลาง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง