ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางบ้านโนนสวรรค์ ไปบ้านเม็กน้อย บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 5 ตำบลกลาง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง