ชื่อเรื่อง : ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อปรับสภาพที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง