ชื่อเรื่อง : ซื้อจัดซื้อชุดทดสอบความข้นเหลวของคอนกรีต (Slump test) จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง