ชื่อเรื่อง : ซื้อจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อเปลี่ยนยางใหม่รถดับเพลิงอเนกประสงค์ เลขทะเบียน บพ 5532 อุบลราชธานี รหัสครุภัณฑ์ 002-49-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง