องค์การบริหารส่วนตำบลกลาง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
กลาง
อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลกลาง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
folder นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
insert_drive_file การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 38
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง เรื่อง นโยบายการบริหารและทรัพยากรบุคคล ขององค์การบริหารส่วนตำบลกลาง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 52
find_in_page นโยบายกลยุทธ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 114
insert_drive_file เรื่อง คำแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14
insert_drive_file เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบล (วันที่ 27 เม.ย.2564) poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 157
insert_drive_file เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบล (วันที่ 3 พ.ค.2564) poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 150
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 159
insert_drive_file คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 144
insert_drive_file แก้ไขเพิ่มเติมรายชื่อผู้มิสิทธิเข้าสอบการแข่งขันเพื่องบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 142
insert_drive_file เรื่องซักซ้อมการประเมินผลงานครู poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 131
insert_drive_file การสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๘/๒๕๖๐ poll
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 146
photo แนวทางการแต่งตั้งผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 135
insert_drive_file เรื่องประกาศ ก.กลาง เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภททั่วไปเป็นประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้น พ.ศ.๒๕๖๑ poll
เผยแพร่วันที่ : 15 สิงหาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 213
insert_drive_file เรื่องแจ้งคุณสมบัติผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรภาคบังคับตามมติ ก.กลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 2 สิงหาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 145
insert_drive_file นโยบายกลยุทธ์การบริหารและทรัพยากรบุคคล poll
เผยแพร่วันที่ : 2 เมษายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 146
insert_drive_file เรื่องประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษที่ไม่ทำเป็นต้องสอบแข่งขัน พ.ศ.๒๕๖๐ poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ธันวาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 142
insert_drive_file เรื่องการอนุญาตผู้สมัครเข้ารับการสรรหาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร poll
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤศจิกายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 144
insert_drive_file เรื่องการสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารตามคำสั่งหัวหน้ารักษาคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๘/๒๕๖๐ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 144
insert_drive_file เรื่องการสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารท้องถิ่น(เพิ่มเติม) poll
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 172
insert_drive_file เรื่องประกาศรับสมัครข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนตำบลและเมืองพัทยาเพื่อดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารเรื่อง ประกาศรับสมัครข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนตำบล และเมืองพัทยา เพื่อดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 150
1 - 20 (ทั้งหมด 21 รายการ) 1 2