องค์การบริหารส่วนตำบลกลาง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
กลาง
อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลกลาง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
account_box สำนักปลัด
นางสุชานันท์ สาทา
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 061-089-8937
นายกิตติศักดิ์ คำแน่น
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
โทร : 096-1636293
นางสาวสุกฤตา ศักดิภัทรสุนทร
นิติกรปฏิบัติการ
โทร : 0637966261
นายธนะวัฒน์ เดชปุณสวัสดิ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
โทร : 090-6925995
นายปริญญา สุดชะฎา
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
นางสุชาดา สาธุจรัญ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
โทร : 082-130-1829
นายพุฒิชัย เบญยะมาตร
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
โทร : 087-445-3438
ว่าง
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
นางสาวสุนันทา สุตาสุข
นักวิชาการสาธารณสุข
โทร : 083-3842965
นางสาวลารัตน์ นามธรรม
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทร : 085-028-4525
นางสาวมุกดา ภักดีล้น
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
โทร : 094-530-6863
นายวุฒิศักดิ์ บุดดาเดน
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร
โทร : 087-743-8485
นายชัชวาลย์ สังข์ทอง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
โทร : 090-260-7038
นางสาวธารารัตน์ สายทอง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 091-019-9809
นางปภาดา พรนิยมสิริ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
โทร : 085-314-2233
นายปรีชา สานารี
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
โทร : 087-484-8086
นายสมัย แก้วเขียว
คนงานทั่วไป
(งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)
นายธวัช โมคทิพย์
คนงานทั่วไป (ประจำรถกู้ชีพ)
โทร : 094-307-1572
นายธงชัย ปัสนา
คนงานทั่วไป(ประจำรถกู้ชีพ)
โทร : 090-597-8031
นายรุ่งระวี ต้นสิทธิ์
พนักงานขับรถยนต์
โทร : 089-718-1008
นายสรธร ใยบัวขาว
คนงานทั่วไป (ประจำรถกู้ชีพ)
โทร : 093-109-9870
นายวัฒนา รัตนภา
คนงานทั่วไป (ประจำรถกู้ชีพ)
โทร : 065-742-6068
นางสาววิชุดา มั่นคง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (สำนักปลัด)
โทร : 082-7569425
นายวสันต์ สาระพันธ์
คนสวน
โทร : 063-7301420
นายกิติพงษ์ ศรีสวัสดิ์
พนักงานประจำรถดับเพลิง
นายคำพอง พรมวัน
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
โทร : 082-7491989


× องค์การบริหารส่วนตำบลกลาง