messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลกลาง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
กลาง
อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลกลาง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
account_box ฝ่ายสภา
นายสงบ สิงห์ทอง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง
โทร : 045-866-655
นายสมพงษ์ อินธิราช
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง หมู่ที่ 1
โทร : 045-866-655
นางหนูแดง ธาตุชัย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง หมู่ที่ 2
โทร : 045-866-655
นายสุพจน์ อินทะวงศ์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง หมู่ที่ 3
โทร : 045-866-655
นายคำพันธ์ ถาวรพงษ์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง หมู่ที่ 4
โทร : 045-866-655
นายศักดิ์พิชัยณรงค์ จารุตัน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง หมู่ที่ 5
โทร : 045-866-655
นายสมพร ริวงศ์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง หมู่ที่ 6
โทร : 045-866-655
นายประเสริฐ พิลาทอง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง หมู่ที่ 7
โทร : 045-866-655
นายบัวกัน คำหล่อ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง หมู่ที่ 8
โทร : 045-866-655
นายทรัพย์ทวีคูณ มโนรัตน์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง หมู่ที่ 9
โทร : 045-866-655
นายสถิตย์ วงค์คำพัน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง หมู่ที่ 10
โทร : 045-866-655
นายสงบ สิงห์ทอง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง หมู่ที่ 11
โทร : 045-866-655
นางพิสมัย ทองสิงห์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง หมู่ที่ 12
โทร : 045-866-655
นายประเสริฐ อินทวงศ์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง หมู่ที่ 13
โทร : 045-866-655
นางสุภาวดี แซ่ตั้ง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง หมู่ที่ 14
โทร : 045-866-655
นายทวีศักดิ์ โพธิสนธิ์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง หมู่ที่ 15
โทร : 045-866-655
นายวรุตม์ หลานไทย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง หมู่ที่ 16
โทร : 045-866-655
นางอำมอน ยีรัมย์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง หมู่ที่ 17
โทร : 045-866-655
นายนันทวัฒน์ ศรีสุวะ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง หมู่ที่ 18
โทร : 045-866-655