องค์การบริหารส่วนตำบลกลาง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
กลาง
อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลกลาง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
account_box ฝ่ายสภา
นายสงบ สิงห์ทอง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง
โทร : 081-7431889
นายสมพงษ์ อินธิราช
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง หมู่ที่ 1
โทร : 063-0352248
นางหนูแดง ธาตุชัย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง หมู่ที่ 2
โทร : 062-0200709
นายสุพจน์ อินทะวงศ์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง หมู่ที่ 3
โทร : 091-7343255
นายคำพันธ์ ถาวรพงษ์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง หมู่ที่ 4
โทร : 087-4406232
นายศักดิ์พิชัย จารุตัน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง หมู่ที่ 5
โทร : 080-1978878
นายสมพร ริวงศ์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง หมู่ที่ 6
โทร : 085-3066354
นายประเสริฐ พิลาทอง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง หมู่ที่ 7
โทร : 087-5541993
นายบัวกัน คำหล่อ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง หมู่ที่ 8
โทร : 090-6091759
นายทรัพย์ทวีคูณ มโนรัตน์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง หมู่ที่ 9
โทร : 062-7857602
นายสถิตย์ วงค์คำพัน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง หมู่ที่ 10
โทร : 087-3229685
นายสงบ สิงห์ทอง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง หมู่ที่ 11
โทร : 081-7431889
นางพิสมัย ทองสิงห์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง หมู่ที่ 12
โทร : 092-1814838
นายประเสริฐ อินทวงศ์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง หมู่ที่ 13
โทร : 088-9216137/ 091-734
นางสุภาวดี แซ่ตั้ง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง หมู่ที่ 14
โทร : 095-1867497
นายทวีศักดิ์ โพธิสนธิ์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง หมู่ที่ 15
โทร : 083-9658406
นายวรุตม์ หลานไทย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง หมู่ที่ 16
โทร : 090-9982262
นางอำมอน ยีรัมย์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง หมู่ที่ 17
โทร : 065-8897307
นายนันทวัฒน์ ศรีสุวะ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง หมู่ที่ 18
โทร : 094-5353848


× องค์การบริหารส่วนตำบลกลาง