องค์การบริหารส่วนตำบลกลาง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
กลาง
อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลกลาง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

รณรงค์การคัดแยกขยะ
play_arrow องค์การบริหารส่วนตำบลกลาง
check_circle ขอเชิญตอบแบบสอบถามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

camera_alt ภาพกิจกรรม
"รู้ทัน ป้องกันภัยร้าย PM 2.5" [28 กุมภาพันธ์ 2567]
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง สมัยวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจำปี 2567 [27 กุมภาพันธ์ 2567]
การแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติดตำบลกลาง ระหว่างวันที่ 25 ถึง 24 กุมภาพันธ์ 2567 [24 กุมภาพันธ์ 2567]
ประกาศศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ฉบับที่ 2 (3/2567) เรื่อง พายุฤดูร้อนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง [23 กุมภาพันธ์ 2567]
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview18
การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการพ.ศ. 2540
เผยแพร่วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview4

chat_bubble จัดซื้อจัดจ้าง

folder ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
บุคลากรภายใน
cast ผู้บริหารองค์กร
นายรักชาติ อินราช
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง
โทร : 085-0629580
นายรักชาติ อินราช
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง
โทร : 085-0629580
นายบัวลา ศรีจันทร์ทอง
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง คนที่ 1
โทร : 089-4169954
นายบัวลา ศรีจันทร์ทอง
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง คนที่ 1
โทร : 089-4169954
นายบุญเทิง พุทธพิมพ์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง คนที่ 2
โทร : 085-3113799
นายบุญเทิง พุทธพิมพ์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง คนที่ 2
โทร : 085-3113799
นางสาวธิดารัตน์ วรพิมพ์รัตน์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง
โทร : 089-425-2515
นางสาวธิดารัตน์ วรพิมพ์รัตน์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง
โทร : 089-425-2515
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย มีส่วนร่วมในการส่งเสริมความโปร่งใสและการป้องกันการทุจริต
folder มาตรการเสริมสร้างวัฒนธรรมในองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มาตารการจัดการในกรณีที่ตรวจพบหรือได้รับแจ้ง หรือรับทราบการทุจริต หรือกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์การบริหารส่วนตำบลกลาง
หน่วยตรวจสอบภายใน
folder หน่วยตรวจสอบภายใน

สถิติ sitemap
วันนี้ 59
เดือนนี้5,532
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.65)42,815
ทั้งหมด 197,317


play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กศ.
22/02/2567

การประชุมชี้แจง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการรายงาน ตรวจสอบ และจัดเก็บแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.3) ประจำปีการศึกษา 2566 ผ่านระบบ ปพ.3 ออนไลน์ ในรูปแบบการประชุมออนไลน์
สน.บถ.
28/02/2567
28/02/2567
โครงการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนแต่งตั้งวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
กค.
28/02/2567
28/02/2567
แจ้งรายชื่อโครงการฝึกอบรมด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5 รุ่นที่ 13
[รายชื่อฯ รุ่นที่ 13]
กค.
28/02/2567
28/02/2567
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติกรณีการจ่ายเงินก่อนมีการตรวจรับทรัพย์สินหรือตรวจรับงาน
กค.
28/02/2567
28/02/2567
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน
กศ.
28/02/2567
28/02/2567
ขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสำรวจออนไลน์ การพัฒนาระบบแนะแนวของประเทศไทย
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]

ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ