messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลกลาง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
กลาง
อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลกลาง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
folder รายงานการรับจ่ายเงินประจำปี
รายงานการตรวจสอบรายงานการเงินประจำปี พร้อมรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14
ประกาศรายงานรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17
รายงานการตรวจสอบรายงานการเงินประจำปี พร้อมรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 42
รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 32
รายงานรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 28
รายงานการตรวจสอบรายงานการเงินประจำปี พร้อมรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 102
รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 122
รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 131
1 - 9 (ทั้งหมด 9 รายการ) 1