องค์การบริหารส่วนตำบลกลาง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
กลาง
อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลกลาง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
folder การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
find_in_page รายงานการดำเนินการ ตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือนแรกของปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14
insert_drive_file การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เผยแพร่วันที่ : 3 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลกลาง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
เผยแพร่วันที่ : 23 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file เรื่อง ประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลกลาง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
เผยแพร่วันที่ : 20 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน :
find_in_page นโยบาย กลยุทธ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 62
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง เรื่อง การยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลภายนอกดีเด่นฯ พ.ศ.๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 109
insert_drive_file ตารางการให้คะแนน รายชื่อบุคคลภายนอกดีเด่น ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 107
insert_drive_file ระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการจริยธรรมประจำองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 92
insert_drive_file รายชื่อบุคคลภายนอกดีเด่นฯ ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 109
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกลางเรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมประจำองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 99
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลภายนอกดีเด่นฯ ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 97
insert_drive_file หนังสือส่ง กำนัน/ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 107
insert_drive_file บันทึก ขออนุมัติดำเนินการตามโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลภายนอกฯ ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 108
insert_drive_file โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรมและจริยธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลกลาง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี ๒๕๖๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 134
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างบุคคลที่มีความซื่อสัตย์สุจริตมีคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปี ๒๕๖๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 131
insert_drive_file คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง ที่ ๘๐๐/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรมประจำองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 10 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 140
1 - 16 (ทั้งหมด 16 รายการ) 1


× องค์การบริหารส่วนตำบลกลาง