องค์การบริหารส่วนตำบลกลาง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
กลาง
อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลกลาง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลพ.ศ.2537
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2566 | เปิดอ่าน :
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย_พ.ศ.2560
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2566 | เปิดอ่าน :
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2566 | เปิดอ่าน :
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2566 | เปิดอ่าน :
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ภาษีที่ดินแลพสิ่งปลูกสร้าง
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2566 | เปิดอ่าน :
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร_พ.ศ.-2522
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2566 | เปิดอ่าน :
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2566 | เปิดอ่าน :
พระราชบัญญัติบริหารงานบุคคล_พ.ศ.2542
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2566 | เปิดอ่าน :


× องค์การบริหารส่วนตำบลกลาง