messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลกลาง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
กลาง
อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลกลาง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
folder รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการตรวจสอบรายงานการเงินองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ไตรมาสที่ 4 ประจำงวดปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 95
รายงานแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 103
รายงานการตรวจสอบรายงานการเงินองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ไตรมาสที่ 2 ประจำงวดปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 82
รายงานการตรวจสอบรายงานการเงินองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ไตรมาสที่ 1 ประจำงวดปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 74
รายงานแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 157
รายงานการตรวจสอบรายงานการเงินองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ประจำงวดปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 165
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 97
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 156
รายงานการตรวจสอบรายงานการเงินองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ประจำงวดปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 143
รายงานการตรวจสอบรายงานการเงินประจำปี พร้อมรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 84
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 148
1 - 11 (ทั้งหมด 11 รายการ) 1