องค์การบริหารส่วนตำบลกลาง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
กลาง
อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลกลาง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
check_circle ข้อมูลติดต่อบุคคลากรภายในองค์กร
ข้อมูลติดต่อบุคคลากรภายในองค์กร
สังกัด หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง 1. นายรักชาติ อินราช นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง โทรศัพท์ : 085-0629580 2. นายบัวลา ศรีจันทร์ทอง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง คนที่ 1 โทรศัพท์ : 089-4169954 3. นายบุญเทิง พุทธพิมพ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง คนที่ 2 โทรศัพท์ : 085-3113799 4. นายสุพิศ สุทโธ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง โทรศัพท์ : 095-8634915 5. นายสงบ สิงห์ทอง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง โทรศัพท์ : 081-7431889 6. นายสมพงษ์ อินธิราช สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง หมู่ที่ 1 โทรศัพท์ : 063-0352248 7. นางหนูแดง ธาตุชัย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง หมู่ที่ 2 โทรศัพท์ : 062-0200709 8. นายสุพจน์ อินทะวงศ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง หมู่ที่ 3 โทรศัพท์ : 091-7343255 9. นายคำพันธ์ ถาวรพงษ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง หมู่ที่ 4 โทรศัพท์ : 087-4406232 10. นายศักดิ์พิชัย จารุตัน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง หมู่ที่ 5 โทรศัพท์ : 080-1978878 11. นายสมพร ริวงศ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง หมู่ที่ 6 โทรศัพท์ : 085-3066354 12. นายประเสริฐ พิลาทอง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง หมู่ที่ 7 โทรศัพท์ : 087-5541993 13. นายบัวกัน คำหล่อ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง หมู่ที่ 8 โทรศัพท์ : 090-6091759 14. นายทรัพย์ทวีคูณ มโนรัตน์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง หมู่ที่ 9 โทรศัพท์ : 062-7857602 15. นายสถิตย์ วงค์คำพัน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง หมู่ที่ 10 โทรศัพท์ : 087-3229685 16. นายสงบ สิงห์ทอง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง หมู่ที่ 11 โทรศัพท์ : 081-7431889 17. นางพิสมัย ทองสิงห์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง หมู่ที่ 12 โทรศัพท์ : 092-1814838 18. นายประเสริฐ อินทวงศ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง หมู่ที่ 13 โทรศัพท์ : 088-9216137/091-7343255 19. นางสุภาวดี แซ่ตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง หมู่ที่ 14 โทรศัพท์ : 095-1867497 20. นายทวีศักดิ์ โพธิสนธิ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง หมู่ที่ 15 โทรศัพท์ : 083-9658406 21. นายวรุตม์ หลานไทย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง หมู่ที่ 16 โทรศัพท์ : 090-9982262 21. นางอำมอน ยีรัมย์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง หมู่ที่ 17 โทรศัพท์ : 065-8897307 22. นายนันทวัฒน์ ศรีสุวะ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง หมู่ที่ 18 โทรศัพท์ : 094-5353848 ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง 1 นายสมหมาย เมาะตะมะ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่1 094-3825667 2 นายสนอง พุทธพิมพ์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่2 087-3754391 3 นายวัชระ มะสิทธิ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่3 099-3525152 4 นายวิฑูรย์ พลการ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่4 080-4779665 5 นายสมาน พรมราช ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่5 080-4790970 6 นายสิทธิชัย จันทร์ฤทธิ์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่6 092-6749378 7 นายสุนา ปัดสา ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่7 062-8315413 8 นายนิคม โพธิสนธ์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่8 095-6893931 9 นายวินัย ครองยุทธ์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่9 095-7939993 10 นายสมบุญ โตนันท์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่10 094-2788911 11 นายสมพร บุญวัน ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่11 090-2474868 12 นายโพธิ์ทอง ขยายวงศ์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่12 094-9627353 13 นายบุญมี โมคทิพย์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่13 085-4918096 14 นายอภิรักษ์ กุศล ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่14 093-3472435/086-8733524 15 นายบุญเพ็ง รัตนภา ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่15 091-7073874/062-6867186 16 นายสุริวงศ์ ราชจันทร์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่16 090-2340638/087-4454514 17 นายสายัณห์ ยอดสีใส ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่17 088-1086784 18 นายวิชัย พั่วแดง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่18 091-0139249 19 นางสุภาวดี ภักดีล้น ผช.ผู้ใหญ่บ้านหมู่2 086-8779282,099-1277895 20 ผอ. รพ.สต.กลาง 045-866646 21 ผอ.มณีภรณ์ บัวขาว รพ.สต.เม็กน้อย 085-0175948 22 นายวินัย ครองยุทธ กำนันตำบลกลาง 095-7939993/099-7279594 ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง 1 นางสาวธิดารัตน์ วรพิมพ์รัตน์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล โทรศัพท์ : 089-4252515 2 นางวาสนา พลจัตุรัส รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล โทรศัพท์ : 081-7185431 3 นายนายชาติชาย ทนกระโทก ผู้อำนวยการกองช่าง โทรศัพท์ : 081-9663550 4 นางสาวสุพักตร์ จันทะเส ผู้อำนวยการกองคลัง โทรศัพท์ : 081-8775389 5 นางสุชานันทร์ สาทา หัวหน้าสำนักปลัด โทรศัพท์ : 061-089-8937 6 นางกรรณิกา ผลดี ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม โทรศัพท์ : 082-7451950 7 นายวีรภัทร ผ่านเสนา ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม โทรศัพท์ : 089-7985736 8 นางสาวพิชาพัทธ์ ดวงอินทร์ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ โทรศัพท์ : 087-4414829 9 นายจตุพล มหาวัน นายช่างโยธาอาวุโส โทรศัพท์ : 089-4421033 10 นางสาวสุกฤตา ศักดิภัทรสุนทร นิติกรปฏิบัติการ โทรศัพท์ : 063-7966261 11 นายธนะวัฒน์ เดชปุณสวัสดิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ โทรศัพท์ : 088-1138130 12 นางทศวรรณ สดชื่น นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ โทรศัพท์ : 085-1460423 13 นางนวพร อินทะวงศ์ นักวิชาการพัสดุชำนาญการ โทรศัพท์ : 085-3014442 14 นายปริญญา สุดชะฎา เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน โทรศัพท์ : 099-4686335 15 นางสุชาดา สาธุจรัญ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ โทรศัพท์ : 082-1301829 16 นางสุทธกมล โภชน์พันธุ์ นักวิชาการการศึกษาชำนาญการ โทรศัพท์ : 088-2242639 17 นายประกิจ โชคอนุวัฒน์ นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ โทรศัพท์ : 088-1269823 18 นางสาวคุณัญญา วังรัตนาศิริกุล นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ โทรศัพท์ : 080-2500199 19 จ่าเอกพุฒิชัย เบญยะมาตร เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน โทรศัพท์ : 087-4453438 20 นายวัฒนา นามประสพ นายช่างโยธาชำนาญงาน โทรศัพท์ : 087-240-7883 21 นายเปรมวิทย์ พรหมทา เจ้าพนักงานประปาปฏิบัติงาน โทรศัพท์ : 086-248-8073 22 นางสาริกา พรมราช เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี โทรศัพท์ : 089-7201780 23 นายจักราวุธ เอ้โท้บุตร ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน โทรศัพท์ : 097-2703228 24 นางสาวลารัตน์ นามธรรม ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน โทรศัพท์ : 085-0284525 25 นายวุฒิศักดิ์ บุดดาเคน ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร โทรศัพท์ : 087-7438485 26 นางนางโชติกา สานารี ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ โทรศัพท์ : 081-5484754 27 นางสาวมุกดา ภักดีล้น ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล โทรศัพท์ : 094-5306863 28 นายสุพล สิงห์ทอง ผู้ช่วยนายช่างโยธา โทรศัพท์ : 083-7313708 29 นายกันตพงศ์ แก้วดวงดี ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ โทรศัพท์ : 085-3057624 30 นายปรีชา สานารี พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา โทรศัพท์ : 087-4848086 31 นางสาวโศศิษฐา แจ่มแจ้ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ(กองคลัง) โทรศัพท์ : 098-1014776 32 นายรัชฏา บุญจุล ผู้ช่วยนายช่างโยธา โทรศัพท์ : 085-3128470 33 นายชัชวาลย์ สังข์ทอง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ โทรศัพท์ : 090-2607038 34 นางสาวสุมารี นามจำปา ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ(กองการศึกษาฯ) โทรศัพท์ : 085-0271069 35 นางสาวสุนันทา สุตาสุข ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข โทรศัพท์ : 083-3842965 36 นางสาววิชุดา มั่นคง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (สำนักปลัด) โทรศัพท์ : 082-7569425 37 นางพัชรี ประเสริฐ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ(กองสวัสดิการสังคม) โทรศัพท์ : 082-3737753 38 นายอิสระพงศ์ สดชื่น ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ(กองช่าง) โทรศัพท์ : 091-0199808 39 นายพงศ์พณิชย์ เรืองธรรม ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า โทรศัพท์ : 087-6520760 40 นายดวงพร จันทร์ส่อง คนงานทั่วไป(พนักงานประจำรถดับเพลิง) โทรศัพท์ : 094-3089094 41 นางสาวธารารัตน์ สายทอง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (สำนักปลัด) โทรศัพท์ : 091-0199809 42 นางปภาดา พรนิยมสิริ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ โทรศัพท์ : 085-3142233 43 นางสาวปิยาภรณ์ ลาภาพันธุ์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ โทรศัพท์ : 088-1362851 44 นายสมัย แก้วเขียว คนงานทั่วไป(ปฏิบัติงานด้านป้องกันฯ) โทรศัพท์ : 087-4440469 45 นายธวัช โมคทิพย์ คนงานทั่วไป(ปฏิบัติงานด้านป้องกันฯ) โทรศัพท์ : 094-3071572 46 นางสาวชรัญดา ธาตุชัย แม่บ้าน โทรศัพท์ : 089-5395259 สังกัด หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง 44 นายธงชัย ปัสนา พนักงานช่วยชีวิตคน โทรศัพท์ : 090-5978031 45 นายวัฒนา รัตนภา พนักงานช่วยชีวิตคน โทรศัพท์ : 46 นายสรธร ใยบัวขาว พนักงานช่วยชีวิตคน โทรศัพท์ : 46 นายสุวรรณ์ ต้นเกตุ พนักงานช่วยชีวิตคน โทรศัพท์ : 089-6056372 47 นายรุ่งระวี ต้นสินทร์ พนักงานขับรถยนต์ โทรศัพท์ : 089-7181008 48 นายชลิต วิลามาศ นักการภารโรง(ร.ร.อนุบาล อบต.กลาง) โทรศัพท์ : 095-1455166 49 นายสังวรณ์ ผ่านเสนา พนักงานสูบน้ำ โทรศัพท์ : 085-0157001 50 นายคำพอง พรมวัน พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา โทรศัพท์ : 082-7491989 51 นายวสันต์ สาระพันธ์ ภารโรง โทรศัพท์ : 063-7301420 52 นายวีระยุทธ์ พั่วแดง คนสวน โทรศัพท์ : 088-1326526 53 นางศรีประทุมทอง ปุลาสะเก ครู โทรศัพท์ : 086-8103700 54 นางวรนาฎ สืบชาติ ครู โทรศัพท์ : 083-6796405 55 นางสาวดอกจันทร์ โพธิ์สนธ์ ครู โทรศัพท์ : 082-8744725 56 -ว่าง- โทรศัพท์ : 57 นางบุญมี จารุตัน ครู โทรศัพท์ : 085-4163226 58 นางถนอมจิตร ศิริจันทร์ ครู โทรศัพท์ : 094-5125661 59 นางประดิษฐ์ เกตุคง ครู โทรศัพท์ : 085-4914490 60 นางณัฐกานต์ พูลมาก ครู โทรศัพท์ : 083-1297049 61 นางเทวี มุขพิมาย ครู โทรศัพท์ : 094-3626672 62 นางอภิชญานันต์ เอ้โทบุตร ครู โทรศัพท์ : 083-1978388 63 นางช่อผกา จรูญแสง ครู โทรศัพท์ : 085-4908994 64 นางบุญกอง บุญขัน ครู โทรศัพท์ : 085-6101058 65 นางสาวพินิตร ทองสวัสดิ์ ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ) โทรศัพท์ : 080-4830041 66 นางสาวณัฐธศิณี อินทร์จันทร์ ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ) โทรศัพท์ : 085-3608767 67 นางสาววิลาวรรณ จันทร์ส่อง ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ) โทรศัพท์ : 085-3608767 68 นางจุฑามาศ ปัสนา ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ) โทรศัพท์ : 080-1577196 69 นางวิลาวัณย์ สุดาชม ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ) โทรศัพท์ : 061-3352683 70 นางขวัญฤดี ลำพันธ์ ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ) โทรศัพท์ : 085-7806440 71 นางสาวชุติมณฑ์ พุฒพวง ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ) โทรศัพท์ : 085-1098911 72 นางจิรัชยา วงเวียน ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ) โทรศัพท์ : 094-3721719 73 นางสาวภัสรา สำราญ ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ) โทรศัพท์ : 094-4921220 74 นางสาวภรรศฐพร โสวิชัย ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ) โทรศัพท์ : 061-9501829 75 นางสาวกนกพิชญ์ สารบูรณ์ ผช.จพง.การเงินและบัญชีให้แก่โรงเรียนอนุบาล อบต.กลาง 1 (บ้านหมากมาย) โทรศัพท์ : 082-7419628 76 นางสาวเณรัณธิการ ภักดีล้น คนงานทั่วไป(ผู้ดูแลเด็ก) โทรศัพท์ : 062-8947889 77 นางสาวเกษราภรณ์ กสิภูมิ คนงานทั่วไป(ผู้ดูแลเด็ก) โทรศัพท์ : 063-7732431


× องค์การบริหารส่วนตำบลกลาง