องค์การบริหารส่วนตำบลกลาง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
กลาง
อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลกลาง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
check_circle ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
แบบสอบถามข้อมูลการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

แบบสอบถามข้อมูลการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
องค์การบริหารส่วนตำบลกลาง ขอเชิญทุกท่านร่วมตอบแบบสอบถามข้อมูลการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลกลาง ประจำปีงบประมาณ 2563 ความคิดเห็นของท่านเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการดำเนินงานของหน่วยงาน ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)× องค์การบริหารส่วนตำบลกลาง